Συστάσεις 2018

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι προσωπικό Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο α/δ των Μεγάρων δεν είναι ενήμερο για τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων (ΜΔΠ) του α/δ, τις οποίες εκδίδει η Αεροπορία Στρατού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018 – 11: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό των Οργανισμών της Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Μεγάρων έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις εν ισχύ Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων του εν λόγω αεροδρομίου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Σύσταση Ασφαλείας 2018-10: Η μη-ακολούθηση των αρχών του CRM κατά την διάρκεια προσέγγισης – προσγείωσης θα πρέπει να απασχολήσει την εταιρεία και ειδικότερα στην περίπτωση όπου το πληρώμα διακυβέρνησης αποτελείται από άτομα με υπεύθυνα διοικητικά καθήκοντα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-09: Η Εταιρεία στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας της θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια ανέμου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ‘AIP GREECE’.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου εγκατάστασης του κινητήρα και των οδηγιών συντήρησης του, SI 6 UL 94 και SI 9UL91-E, προέκυψε ότι η απεικονιζόμενη και περιγραφόμενη διάταξη του συστήματος καυσίμου είναι διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων. Πιο συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στις οδηγίες συντήρησης προβλέπεται η εγκατάσταση δυο φίλτρων καύσιμου μεταξύ της αντλίας καυσίμου και των αναμεικτήρων ενώ στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων προβλέπεται ένα φίλτρο καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας καυσίμου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-08: Η κατασκευάστρια εταιρία του κινητήρα, Rotax, να προχωρήσει στην επανεξέταση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω εγχειρίδια και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ανωτέρω εγχειριδίων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση Εικόνα Ανοιχτής Σύστασης (περιμένει απάντηση) με ερωτηματικό κόκκινο SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του κατασκευαστή της ΥΠΑΜ, κατά την επισκευή της ΥΠΑΜ του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χώρου κάτω από την θέση του χειριστή η οποία χρησιμοποιείται σαν χώρος τοποθέτησης μικρών αντικειμένων. Η τροποποίηση αυτή έχει σαν σκοπό την ασφάλιση των μικρών αντικειμένων που τοποθετούνται μέσα στο χώρο αυτό έτσι ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση τους που θα μπορούσε να μπλοκάρει τα συρματόσκοινα του κινητήρα που διέρχονται μέσα από το σκάφος.
Επίσης, ο κατασκευαστής τοποθέτησε τα διερχόμενα από το σκάφος συρματόσχοινα του κινητήρα μέσα σε πλαστικά κανάλια έτσι ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα τους σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο μέσα στο σκάφος μετακινηθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-07: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει τον τρόπο που θα ενημερώσει τους κατόχους των ΥΠΑΜ του ιδίου τύπου αναφορικά με το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος των συρματόσχοινων καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις τις οποίες πραγματοποίησε ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Κατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διερεύνηση βρέθηκε ότι κατά τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, δημιουργούνται τέτοιες κλίσεις στα συρματόσχοινα οι οποίες τα φέρνουν σε επαφή με μεταλλικά μέρη. Εξαιτίας της επαφής αυτής κατά τη λειτουργία των συρματόσχοινων δημιουργούνται φθορές σε αυτά οι οποίες επηρεάζουν τη μετάδοση των εντολών του χειριστή προς τους αναμεικτήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-06: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να επανεξετάσει τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία κλίσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φθορά στα συρματόσχοινα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας της ΥΠΑΜ που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή της, παρατηρήθηκαν ασάφειες και ελλείψεις στις οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν προκύπτει ξεκάθαρη αντιστοιχία του είδους των επιθεωρήσεων που πρέπει να γίνουν στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής καθώς επίσης στις παραγράφους ΧΙ και ΧΧΙ του εγχειριδίου δεν παρέχονται σωστά διατυπωμένες οδηγίες συντήρησης ενώ στη παράγραφο VIIΙ αυτού δίνονται πληροφορίες των ορίων λειτουργίας μόνο για το κινητήρα Rotax 912 και όχι για τον Rotax 582 τον οποίο φέρει η συγκεκριμένη ΥΠΑΜ. Επίσης, στις οδηγίες συντήρησης δεν γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ή όχι λίπανσης των συρματόσχοινων του κινητήρα ενώ παρουσιάζει ελλείψεις στην περιγραφή των προδιαγραφών και των συστημάτων της ΥΠΑΜ.
Επίσης, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν δίνει πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των αναθεωρήσεων του αλλά και των αναθεωρήσεων των επιμέρους σελίδων του.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-05: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει το ενδεχόμενο του επανελέγχου και της αναθεώρησης του εγχειριδίου λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, των προδιαγραφών και των συστημάτων της καθώς επίσης της κατάστασης έκδοσης και αναθεώρησης αυτού.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την αναζήτηση στοιχείων της ΥΠΑΜ από το αρχείο των ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προέκυψε ότι το αρχείο της συγκεκριμένης ΥΠΑΜ δεν ήταν πλήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την πραγματοποίηση ελέγχου πληρότητας των αρχείων όλων των καταγεγραμμένων ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας ώστε αυτό να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μια ΥΠΑΜ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει παρατηρηθεί σε αρκετές ΥΠΑΜ, αλλά όχι στη συγκεκριμένη, η πραγματοποίηση τροποποιήσεων τους μετά την έκδοση του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας. Σύμφωνα με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία ενώ στην περίπτωση μετατροπών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέο έλεγχο κατασκευής ώστε να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την τροποποίηση του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας να έχει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και να θεσπίσει την διαδικασία με την οποία θα ανανεώνεται με τη λήξη της ισχύος του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο κανονισμό των ΥΠΑΜ άρθρο 11, αναφέρεται ότι “η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει το δικαίωμα μέσω των αρμοδίων οργάνων της να προβαίνει απροειδοποίητα σε ελέγχους τεχνικής εκμετάλλευσης και κατάστασης των ΥΠΑΜ”. Στο ανωτέρω, δεν καθορίζεται η συχνότητα των ελέγχων.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-02: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο ώστε οι έλεγχοι τεχνικής εκμετάλλευσης να πραγματοποιούνται μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, προέκυψαν σφάλματα και παραλείψεις στη συντήρηση της ΥΠΑΜ. Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, δεν καθορίζει την ιδιότητα και τα τυπικά προσόντα αυτών που εμπλέκονται στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε να καθορίζονται τα προσόντα των εμπλεκομένων στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: