Συστάσεις 2018

Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι προσωπικό Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο α/δ των Μεγάρων δεν είναι ενήμερο για τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων (ΜΔΠ) του α/δ, τις οποίες εκδίδει η Αεροπορία Στρατού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018 – 11: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό των Οργανισμών της Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Μεγάρων έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις εν ισχύ Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων του εν λόγω αεροδρομίου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Σύσταση Ασφαλείας 2018-10: Η μη-ακολούθηση των αρχών του CRM κατά την διάρκεια προσέγγισης – προσγείωσης θα πρέπει να απασχολήσει την εταιρεία και ειδικότερα στην περίπτωση όπου το πληρώμα διακυβέρνησης αποτελείται από άτομα με υπεύθυνα διοικητικά καθήκοντα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-09: Η Εταιρεία στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας της θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια ανέμου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ‘AIP GREECE’.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου εγκατάστασης του κινητήρα και των οδηγιών συντήρησης του, SI 6 UL 94 και SI 9UL91-E, προέκυψε ότι η απεικονιζόμενη και περιγραφόμενη διάταξη του συστήματος καυσίμου είναι διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων. Πιο συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στις οδηγίες συντήρησης προβλέπεται η εγκατάσταση δυο φίλτρων καύσιμου μεταξύ της αντλίας καυσίμου και των αναμεικτήρων ενώ στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων προβλέπεται ένα φίλτρο καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας καυσίμου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-08: Η κατασκευάστρια εταιρία του κινητήρα, Rotax, να προχωρήσει στην επανεξέταση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω εγχειρίδια και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ανωτέρω εγχειριδίων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018 -- Αποδέκτης:Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση Εικόνα Ανοιχτής Σύστασης (περιμένει απάντηση) με ερωτηματικό κόκκινο SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του κατασκευαστή της ΥΠΑΜ, κατά την επισκευή της ΥΠΑΜ του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χώρου κάτω από την θέση του χειριστή η οποία χρησιμοποιείται σαν χώρος τοποθέτησης μικρών αντικειμένων. Η τροποποίηση αυτή έχει σαν σκοπό την ασφάλιση των μικρών αντικειμένων που τοποθετούνται μέσα στο χώρο αυτό έτσι ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση τους που θα μπορούσε να μπλοκάρει τα συρματόσκοινα του κινητήρα που διέρχονται μέσα από το σκάφος.
Επίσης, ο κατασκευαστής τοποθέτησε τα διερχόμενα από το σκάφος συρματόσχοινα του κινητήρα μέσα σε πλαστικά κανάλια έτσι ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα τους σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο μέσα στο σκάφος μετακινηθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-07: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει τον τρόπο που θα ενημερώσει τους κατόχους των ΥΠΑΜ του ιδίου τύπου αναφορικά με το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος των συρματόσχοινων καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις τις οποίες πραγματοποίησε ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: